1. Postanowienia ogólne

  1. Strona www.karrierepro.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.karrierepro.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.karrierepro.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.karrierepro.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Anna Gabor wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Anna Gabor „Gabor Projekt Art”, adres siedziby: al. Jana Pawla II 36/1 00-141 Warszawa, adres do doręczeń: al. Jana Pawla II 36/1 00-141 Warszawa, NIP: 5252291235, REGON: 122978010, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@karrierepro.pl, tel. +48 797 844 290.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   • korzystanie z Newslettera.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  7. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie „Usługą PayU”, na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.
  8. Usługa PayU jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, w zakresie przyjmowania przez Operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez Kupującego z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za usługę, które ewidencjonowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayU dla Sprzedającego.
  9. Usługobiorca zawierając umowę z firmą Anna Gabor „Gabor Projekt Art”, adres siedziby: al. Jana Pawla II 36/1 00-141 Warszawa oraz wybierając określony pakiet, zawiera umowę na świadczenie usług elektronicznych – na okres 12 miesięcy. Jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu (przez 12 miesięcy) lub rocznie (jednorazowo) zgodnie z podanym cennikiem:
   Kandydaci
   ADVANCED: miesięcznie (3 PLN), rocznie (33 PLN)
   PROFESSIONAL: miesięcznie (4 PLN), rocznie (44 PLN)
   Pracodawcy 
   ADVANCED: miesięcznie (7 PLN), rocznie (77 PLN)
   PROFESSIONAL: miesięcznie (9 PLN), rocznie (99 PLN)
  10. Usługobiorca ma możliwość zmiany pakietu w trakcie trwania 12-miesięcznej umowy według następujących zasad:
   Zmiana pakietu na wyższy: może nastąpić w dowolnym momencie trwania umowy, natomiast zmiana odniesie skutek wraz z początkiem kolejnego miesiąca – od tej chwili zawierana jest również nowa umowa, zawarta na okres jednego roku (12 miesięcy)
  11. Zmiana pakietu na niższy: może nastąpić w dowolnym momencie trwania umowy, natomiast zmiana odniesie skutek po zakończeniu trwającej umowy (upływie 12 miesięcy od momentu pozyskania poprzedniego pakietu)
  12. Usługobiorca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
  13. Dane kartowe przechowywane są przez PayU.

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karrierepro.pl w terminie do 14 dni od zawarcia umowy
   • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   • Abonament jest automatycznie przedłużany o kolejny rok, jeżeli Usługobiorca nie złoży wypowiedzenia umowy przed terminem zakończenia obecnego abonamentu.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karrierepro.pl.
   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
   • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca zostanie zwolniony z konieczności opłacania należności do końca trwania umowy (rozliczenia miesięczne) lub otrzyma zwrot należności jako równowartości kwoty opłaconej do końca obowiązywania umowy (rozliczenia roczne).

7. Własność intelektualna

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.karrierepro.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.karrierepro.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.karrierepro.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.karrierepro.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.